Obama Powered by Trendolizer

Trump rút lại thoả thuận Obama - Cuba

Trending story found on www.youtube.com


Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông rút lại ngay lập tức thoả thuận "tồi tệ, một chiều" mà ông Obama đã ký với chế độ Castro.
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments